QUÂN PHẠM TẶNG 02 TỦ TỤ BÙ CHO TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG

QUÂN PHẠM TẶNG 02 TỦ TỤ BÙ CHO TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG

QUÂN PHẠM TẶNG 02 TỦ TỤ BÙ CHO TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG