BUỔI LỄ TRAO TẶNG 02 TỦ TỤ BÙ CHO TRƯỜNG CĐ LÝ TỰ TRỌNG