Kìm bấm cosse thủy lực

Mô tả

Kìm bấm cossethủy lực

Có bộ thay đổi kích cỡ cáp đầu cosse