Đầu cosse ép đồng nhôm 4 lỗ

Mô tả

Đầu cosse ép đồng nhôm 4 lỗ