Đầu cosse ép đồng nhôm 4 lỗ

Description

Đầu cosse ép đồng nhôm 4 lỗ