Đầu cosse đồng 2 lỗ hạ áp- cáp ngầm cách tâm 44.5mm -Loại N

Mô tả

Đầu cosse đồng 2 lỗ hạ áp- cáp ngầm khoảng cách tâm 44.5mm -Loại N