Hoạt động mạch tạo trễ pha a và sự phóng to trong thời gian 0.013-0.0165