Tiết diện dây dẫn được chọn căn cứ vào những đại lượng nào ?