IEC 256-1 | Cầu dao phụ tải cao áp | Phần 1 – Sửa đổi lần 1 | 1994