Ổ phích cắm công trường | Chức năng và tác dụng chính trong các công trình