Ổ phích cắm công trường | Chức năng và tác dụng chính