Chuỗi đỡ đôi cho dây ACSR, AAC – 120KN

Mô tả

Chuỗi đỡ đôi cho dây ACSR, AAC – 120KN