Chuỗi đỡ đơn cho dây ACSR, AAC – 70KN

Mô tả

Chuỗi đỡ đơn cho dây ACSR, AAC – 70KN