Chuỗi đỡ đơn cho dây ACSR, AAC – 70KN

Description

Chuỗi đỡ đơn cho dây ACSR, AAC – 70KN