Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 30°

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Cosse  ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 30°