Cosse ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 30°

Description

Cosse  ép chuyển tiếp đồng-nhôm type SYG, compression, 30°