Đầu cosse ép nhôm 2 lỗ

Mô tả

Đầu cosse ép nhôm 2 lỗ