IEC 34-7 | Máy quay điện | Phần 7: Phân loại các kiểu kiến trúc và bố trí lắp đặt