Quân Phạm thông báo thay đổi địa chỉ văn phòng làm việc