Mô tả

Cosse ép chuyển tiếp hai dây dẫn SSY, compression, 30°

Cosse ép chuyển tiếp hai dây dẫn SSY, compression, 30°

Cosse ép chuyển tiếp hai dây dẫn SSY, compression, 30°