Cosse ép chuyển tiếp hai dây dẫn SSY, compression, 30°

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Cosse ép chuyển tiếp hai dây dẫn SSY, compression, 30°