Tủ mẫu đợt 2 và 300 tủ đợt 1 giao công ty Điện Lực

Mô tả

Tham khảo: Tủ điện công nghiệp phù hợp với hạ tầng Việt Nam