IEC 243-3 | Các phương pháp thử nghiệm độ bền | Phần 3: Các yêu cầu bổ sung