IEC 296 | Đặc tính của dầu mỏ cách điện, dùng cho MBA và máy cắt điện