IEC 34-3 | Máy quay điện | Phần 3: Quy tắc riêng cho máy đồng bộ kiểu tua bin