IEC 34-3 | Máy quay điện | Phần 3: Quy tắc riêng cho máy đồng bộ kiểu tua bin

IEC 34-3 | Máy quay điện | Phần 3: Quy tắc riêng cho máy đồng bộ kiểu tua bin

TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 34-3
XUẤT BẢN LẦN THỨ TƯ
1988
Máy điện quay

Phần 3 :
Các quy tắc riêng cho
máy điện đồng bộ
kiểu tua bin

Download IEC 34-3

Chia sẻ

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *