IEC 865-1 | Dòng điện ngắn mạch – Tính Toán hiệu ứng | Phần 1: Định nghĩa và các phương thức tính toán