IEC 34-1 | Máy quay điện | Phần 1: Các đặc tính định mức và các đặc tính vận hành