IEC 243-2 | Các phương pháp thử nghiệm độ bền điện | Phần 2: Các quy định bổ sung