Phần 2 : Các điều kiện môi trường xuất hiện trong thiên nhiên | Bức xạ mặt trời và nhiệt độ