IEC 256-1 | Cầu dao phụ tải cao áp | Phần 1 – Sửa đổi lần 2

IEC 256-1 | Cầu dao phụ tải cao áp | Phần 1 – Sửa đổi lần 2

TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 265-1
BẢN SỬA ĐỔI LẦN THỨ HAI
1994
Bản sửa đổi lần thứ hai

Cầu dao phụ tải cao áp

Phần 1 : Cầu dao phụ tải cao áp
cho các điện áp định mức
> 1kV và < 52 kV

Download IEC 256-1-SD2

Chia sẻ

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *