Tiêu chuẩn IEC 50-161 | Từ ngữ kỹ thuật điện quốc tế | Chương 161 – Sự tương hợp điện từ