IEC 34-8 | Máy quay điện | Phần 8: Đánh dấu đầu cực và chiều quay