Phân loại các điều kiện môi trường | Phần 1: Các thông số về môi trường và các mức tác hại

tieu chuan iec, tu ngu ky thuat dien quoc te

Phân loại các điều kiện môi trường | Phần 1: Các thông số về môi trường và các mức tác hại

TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 721-1
BẢN SỬA ĐỔI LẦN THỨ NHẤT
1992

Bản sửa đổi lần thứ nhất

Phân loại các điều kiện môi trường
Phần 1 :
Các thông số về môi trường và các mức tác hại


LỜI NÓI ĐẦU

Bản sửa đổi này đã được soạn thảo bởi Uỷ ban Kỹ thuật IES 75.Phân loại các điều kiện môi trường.

Văn bản của sửa đổi này dựa trên các tài liệu sau đây:

DIS* Báo cáo biểu quyết
75(CO)77 75(CO)79
Báo cáo bỏ phiếu ghi trong bảng trên cho tất cả các thông tin về bỏ phiếu dẫn tới chấp thuận sửa đổi này.

______

Trang 33

6.3 Sự va chạm của vật lạ

Thay thế trong cột ” Tính khắc nghiệt ” các trị số 1,3,10 và 30 bằng 0.2,0.5,1,2,5,10,và 20
______

* Viết tắt của Draft of International Standard =Dự thảo của Tiêu chuẩn Quốc tế (N.D.)

Chia sẻ

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *