IEC 50-461 | Từ ngữ kỹ thuật điện quốc tế | Cáp điện lực