IEC 34-6 | Máy quay điện | Phần 6: Cách làm mát (mã IC)