IEC 34-2 | Máy quay điện | Phần 2: Các phương pháp xác định tổn thất