Máy biến điện đo lường | Phần 6 : Các yêu cầu đối với các máy biến dòng dùng cho mạch bảo vệ trong quá trình quá độ