Nhiều bất cập trong vụ đấu thầu 128.000 công tơ điện tử