Quân Phạm hưởng ứng phong trào cách mạng công nghiệp 4.0