Tìm hiểu về sóng hài và phương pháp xử lý sóng hài