CEO của RTR đã có buổi gặp mặt điện lực EVN HCM và EVN Hà Nội