Phân biệt tụ đề (START CAPACITOR) và tụ ngậm (RUN CAPACITOR).