Vỏ tủ kín nước 1200x800x350

Vỏ tủ kín nước 1200x800x350

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Vỏ tủ kín nước 1200x800x350

Tole:1.2mm2