Từ ngữ kỹ thuật điện Quốc tế | Chương 431: Bộ chuyển đổi từ