Phần 2:Các điều kiện môi trường xuất hiện trong thiên nhiên | Lượng mưa và gió