Cung cấp chuỗi đỡ đơn, chuỗi đỡ đôi cho dây AAC, ACSR