IEC 34-14 | Máy quay điện | Phần 14: Các dao động cơ học

IEC 34-14 | Máy quay điện | Phần 14: Các dao động cơ học

TIÊU CHUẨN IEC
QUỐC TẾ 34-14
XUẤT BẢN LẦN THỨ HAI
1996
Máy điện quay

Phần 14 :
Các dao động cơ học
Đo lường , đánh giá và giơí hạn
của dao động

Download IEC 34-14

Chia sẻ

Bình Luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *