IEC 34-14 | Máy quay điện | Phần 14: Các dao động cơ học