Mắc nối trung gian điều chỉnh Adjuster Plates (type QY) 1