Mắc nối trung gian điều chỉnh Adjuster Plates (type ND) 4