Máy biến áp lực | Phần 3: Mức cách điện và thí nghiệm điện môi