Mắc nối trung gian điều chỉnh Adjuster Plates (type DB) 3