Kẹp dọc với thanh ray chữ C

Kẹp dọc với thanh ray chữ C

Kẹp dọc với thanh ray chữ C