Kẹp giá đỡ chữ U trên dầm thép với ngàm U

Kẹp giá đỡ chữ U trên dầm thép với ngàm U

Kẹp giá đỡ chữ U trên dầm thép với ngàm U