Kẹp ngang với thanh ray chữ C

Kẹp ngang với thanh ray chữ C

Kẹp ngang với thanh ray chữ C